NISEISHI
SHIMPA
MATSUKASE
aikido kyu 2
13.10.2014 Doyo Kyu
dojo kyu 4.10.2014
LAS MANOS VACIAS (KARATE)
AIKIDO Chudan Tsuki
Aikido Kyu ... Maegeri Ushiro KiriOtoshi
Dojo Kyu .. Shomen .. Uchi Kaiten Sankyo

Páginas